Национален исторически конкурс– за 11-и път

Надпреварата, организирана от фондация „Ценности“ е с подкрепата на швейцарската фондация Leonardo и фонд „13 века България“

Националният исторически конкурс, организиран от фондация „Ценности“ се провежда без прекъсване от 1998 година и е единственият с толкова дълга непрекъсната традиция. Участниците в него вече са близо 2000.  Надпреварата за ученици от горните класове е член на европейската мрежата EUSTORY, обединяваща конкурси по национална история от 26 европейски страни. EUSTORY си поставя за цел изграждането на една нова толерантна гледна точка към историята, което е основен елемент в демократичната реорганизация на обществото и развитието на нова, отворена и прозрачна историческа култура. Новото тълкуване на миналото има съществен принос за развитие на междукултурния и презграничен диалог. Националният исторически конкурс се провежда със съдействието на швейцарската фондация Leonardo, на Националния дарителски фонд „13 века България“, германската фондация „Кьорбер“ и е под патронажа на Министерството на образованието.

Тази година темата е

 „Детството в историята“

Детството и юношеските години са период от живота, към който всеки се връща с носталгия. Време белязано от игри, образование, приятелства, трепети, разочарования, оставили върху нас отпечатък върху нашия характер и мироглед. Детството е отрязък от съзряването и помъдряването, повлиян не само от нашите родители, близки, учители и приятели, но и от епохата, в която сме живели.

Началните години не са свързани само с игри и забавления, а и с усвояване на знания и социални умения. Образованието е дейност, белязала оформянето ни като професионалисти и личности, съвместно със семейството. То е било повлияно в значима степен от социално-политическия живот в страната и от определени идеологически ценности.

Конкурсната тема предлага множество изследователски аспекти. Обект на Вашето изследване могат да бъдат следните тематични области:

 • Взаимоотношения деца-родители
 • Детски труд
 • Детски права
 • Детски и младежки занимания през свободното време
 • Ролята на читалищата като място за обогатяване на образованието и таланта на младите хора и съхраняване у тях на традиционните български ценности
 • Разрешена музика и забранена музика, кино, книги, мода
 • Образование – училищен живот, методи на обучение, учебни помагала, оценяване, наказания, униформи, бригади, лагери 
 • Семейство, образование, образованост – образованието като основна семейна ценност 
 • Децата и младежите като обект на идеологическо „облъчване” – детски политически организации: чавдарчета, пионери, комсомолци
 • Разрешени организации за младежите и забранени организации
 • Случки от живота на младежите, които „обръщат” или прекъсват желания избор
 • Младежки субкултури
 • Нравствени и идейно-политически ценности като цели на възпитанието

 Каква е задачата?

Открийте примери от Вашата семейна или местна история свързани с детството в миналото.

Обект на вашето проучване могат да бъдат събития или лични истории, за които интерпретациите не винаги са били еднозначни. Случилото се, което ще изследвате, може да бъде от национална значимост, но също да присъстват и в живота на по-малки общности или едно семейство. За да осъществите проучването си използвайте семейни албуми, обществени и лични архиви, лични спомени. Сравнете разкази на съвременници с информация от официалната преса, която често има пропаганден характер.

Разговаряйте с Вашите родители, баби и дядовци за техните детски и младежки години. Те с удоволствие ще споделят това, което им е оставило най-ярък спомен. Потърсете снимки, документи или предмети свързани с този период от живота им.

Интересувайте се не само от това какво се е случило, но и как то се помни. Издирете факти, които не са общоизвестни, установете контакти, провеждайте интервюта. Запишете ги коректно и подложете на анализ. Същността на изследователската дейност е не само да се събират отделни факти, мнения и пр., но и да се съпоставят, проверяват и подлагат на критичен анализ.

Следващата ви стъпка е да анализирате събрания материал, като основната ви цел е да покажете как се поддържа връзката между минало и настояще. Сравнете събраната информация със ситуацията днес. Тъкмо настоящето определя как се отнасяме към миналото и каква част от него помним, затова може да се окаже, че във Вашите разкази ще присъства както миналото, така и настоящето. Голяма част от онова, което помним се определя от вълненията и грижите на настоящето. Паметта е поглед към миналото, който принадлежи на сегашното и носи неговия заряд от нагласи, интерпретации, оценки. Затова и паметта е многолика.

Не забравяйте, че винаги паметта е оценъчна. Споменът е или радостен или тъжен. И това ще предопредели разказа за миналото, особено когато вашите източници са житейски истории. Така чрез своето самостоятелно историческо изследване Вие можете да преоткриете и допълните националната и родова памет.

Условия за участие

 • Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.
 • Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.
 • Изследването може да се извърши самостоятелно или с научен ръководител.
 • Конкурсната работа може да бъде:
  • Писмена: с обем между 10 и 50 страници;
  • Визуална: филм с продължителност не по-малко от 20 минути;
  • Електронна: интернет страница, блог и др.
 • Разработката се придружава от попълнен формуляр за участие в конкурса и не се връща обратно на участника.
 • Краен срок за изпращане на разработките 3 май 2019 година.
 • Оценката на журито е окончателна и не подлежи на промяна.
 • Наградите на победителите ще бъдат връчени през месец юни 2019 година.
 • Разработките в 1 екземпляр, ако са на хартиен носител – 2 екземпляра, се изпращат по куриер или чрез препоръчано писмо на адрес: 
  София 1000, 
  ул. Кърниградска 17; 
  Фондация “Ценности” за Ралица Пантева; 
  тел. 0886311751.
 • Допълнително можете да изпратите разработките на имейл: nhc.values@gmail.com

Награди

 1. Една първа награда от 700 лв.
 2. Две втори награди по 400 лв.
 3. Три трети награди по 300 лв.
 4. Четири награди за научно ръководство по 150 лв.

Всички отличени от журито участници ще получат ГРАМОТИ за участие в конкурса.

На победителите в конкурса се предоставя възможност за участие в международни младежки семинари в мрежата на EUSTORY. 

Стъпки към успеха

 1. Темата на Вашата разработка да отговаря на конкурсната тема.
 2. Формулираната от Вас тема да съответства на съдържанието на конкурсната работа.
 3. Съдържанието да не излиза от темата.
 4. Формата на работата да отговаря на изискването за изследователска разработка.
 5. Разработката Ви трябва да е извършена самостоятелно.
 6. Не включвайте чужди авторски текстове, без да сте упоменали това.
 7. Да няма съществени грешки и пропуски в изложението.
 8. Помощта от страна на научен ръководител или други специалисти-консултанти не означава подмяна на автора.
 9. Разработката да съдържа информация за неизвестни или малко познати факти и събития, както и мнения и оценки за тях.
 10. Фактите да са документирани в достатъчна степен.
 11. Да се ползват по възможност различни източници на информация: писмени извори (архиви, периодичен печат от епохата), интервюта с очевидци, снимки и др.
 12. Изследването да е проведено обмислено и последователно.
 13. Въпросите, на които търсите отговор, да са удачно подбрани.
 14. Изворите, които сте открили, да бъдат подложени на критичен анализ.
 15. Не просто излагайте фактите, които сте открили, а и ги съпоставяйте.
 16. В случай, че попаднете на източници, които съдържат противоречива информация, опитайте се да откриете причините за това или направете предположения.
 17. Проблемът, който е обект на Вашето изследване, трябва да бъде разкрит многостранно.
 18. Структурирайте Вашата работа убедително. Обичайните елементи са: увод, изложение, заключение.
 19. Наличието на справочен апарат също е част от структурата на изследователската разработка.
 20. Приложете илюстративен материал: фотоси, факсимилета, копия от архивни и други документи, които сте открили. Не прилагайте оригинали!
 21. Приложете пълните текстове на проведените интервюта, или онези части от тях, които съдържат важна информация, подкрепяща Вашата теза. 
 22. Езикът и стилът на изложението да са грамотни, коректни и съответстващи на този тип исторически текст.
 23. Формулирайте точно изводи и заключения.
 24. Това не означава, че не бихте могли да проявите оригиналност в изложението.
 25. Не подценявайте формалните качества на разработката. Въпреки, че накрая времето не достига, постарайте се Вашата работа да е прегледна, добре оформена, с подходящи илюстрации.

 

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *